shadow

Information om bredband

Med anledning av bredband/ fibernät inom Kårnäs kommer en representant från Österåker Stadsnät att hålla en information på midsommarängen lördag den 19 augusti kl 15:00.

Välkomna.

Bredband

Österåker Stadsnät kommer att gräva ned fiber utmed vägarna inom Kårnäs. Fibern kommer via Grinda och upp vid flytbryggorna och fortsätter utmed samtliga våra vägar. De vill sätta igång med det snaraste , redan i augusti. Det kommer att bli trångt på vägarna när fiberdragarna sätter igång med sina maskiner. Befintliga nedgrävda elkablar kommer att markeras ut med stickor och sprayfärg, likaså sommarvattenledningarna. Informationsmöte för fastighetsägarna kommer att hållas i bygdegården på Ljusterö inom ett par veckor, tidpunkt meddelas senare. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig för inkoppling av fiber/bredband.

Vattenprover

Vattenprover har tagits på två av föreningens pumpar. Den ena mittemot Kårnäsvägen 32 visade sig ha otjänligt vatten p.g.a förhöjda blyhalter, ej drickbart! Den andra pumpen mittemot midsommarängen vid Kårnäsvägen är vattnet tjänligt med anärkning p.g.a koliforma bakterier, uppmätt värde 120 cfu/100ml, rekommenderat värde ska ligga under 50 cfu/100ml, otjänligt 500 cfu/100ml. Testerna är utförda av AL Contrl Laboratorier i Linköping 2017-06-28.

Vildsvin

Troligtvis har vildsvinen kommit till Kårnäs. Det är ingen som har sett något här ännu, däremot har spillning hittats på ett par tomter inom Kårnäs. Flera viltvårdare har tittat på avföringen och de säger att det troligtvis kommer från vildsvin.

Om någon gör några iakttagelser som kan ha med vildsvin att göra vänligen kontakta

Lars Troedsson: 070 749 68 19

avföring

”Plastgupp” på Kårnäsvägen

Någon har på eget bevåg lagt ut plastgupp på Kårnäsvägens början, styrelsen har inte varit delaktig i detta.

Frågan angående hastighetsbegränsande åtgärder togs upp på årsmötet av en föreningsmedlem. Styrelsen lovade utreda lämpliga åtgärder med det snaraste, men kan inte ta på sig ansvaret för dessa ”gupp” som nu har lagts ut. Eventuella kostnader för det här tar inte Kårnäs Tomtägareförening på sig.